Znaczenie przedsiębiorstw z sektora MŚP w rozwoju gospodarczym Polski

5/5 - (1 vote)

Doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych pokazują, że mała przedsiębiorczość odgrywa olbrzymią rolę w gospodarce wpływaj ąc na wzrost gospodarczy, nasycenie rynku towarami odpowiedniej jakości oraz wzrost zatrudnienia. Małe i średnie przedsiębiorstwa są swoistym stymulatorem rozwoju gospodarki, a ich liczba oraz potencjał może być jedną z miar oceny wzrostu gospodarczego[1].

Sektor MŚP charakteryzuje się dynamicznym podejściem do otoczenia. Uważa się, że firmy te są w stanie najszybciej reagować na zmieniające się potrzeby i preferencje potencjalnych klientów. Na ogół mają one trafne rozeznanie w sytuacji rynkowej, dlatego też łatwiej angażują się w określone przedsięwzięcia inwestycyjne. Dla dużych jednostek działanie na małych rynkach może być nieopłacalne, stąd często ustępuj ą one na nich miejsca małym bądź średnim firmom. Poprzez prowadzenie działalności w niszach rynkowych oraz na rynkach o mniejszym potencjale, przedsiębiorstwa z sektora MŚP przyczyniają się do podnoszenia sprawności funkcjonowania całej gospodarki[2].

Liczba aktywnych MŚP w 2002 r. wynosiła 1 732 701 (99,84 % ogółu przedsiębiorstw), z czego ok. 1 690 000 (97,5 %) to firmy mikro[3], 29 000 (1,7 %) to firmy małe i 13 000 (0,8 %) – firmy średnie[4]. Sektor ten odgrywa również znaczącą rolę pod względem udziału w PKB – na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa przypadało 48,6 % wytworzonego w 2002 r. produktu krajowego brutto, z tego na firmy mikro i małe 40,5 %, a na firmy średnie 8,1 %[5].

Małe i średnie firmy stanowią także ważne źródło absorpcji bezrobocia. W Polsce, w 2002 r. sektor ten zatrudniał 69,3 % ogółu pracujących (50,1 % w przedsiębiorstwach mikro i małych oraz 19,2 % w przedsiębiorstwach średnich)[6].

Istotny jest w szczególności fakt aktywizacji zawodowej ludności w regionach o niższym stopniu uprzemysłowienia. Rozwój małej przedsiębiorczości na tych terenach wydaje się być jednym ze sposobów na wyrównanie dysproporcji w rozwoju gospodarczym wiodących miast w Polsce oraz regionów uboższych, najczęściej mało atrakcyjnych dla dużych inwestorów. Działające w takich regionach mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, poprzez zwiększenie poziomu zatrudnienia oraz zaspokajanie bieżących potrzeb zamieszkałej tam ludności, pozytywnie wpływają na rozwój społeczności lokalnych. Tym samym przyczyniają się one do rozwiązania szeregu problemów zarówno gospodarczych, jak i społecznych.

[1] A. Skowronek – Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Warszawa 2003, s. 6.

[2] Ibidem, s. 7.

[3] H. Blińczak, Firmy mikro, rola makro, „Rzeczpospolita”, 25.11.2004 r.

[4] Raport o stanie…, op. cit., s. 28.

[5]  Firmy duże wytworzyły w badanym okresie 20,1 % PKB, pozostała część została wytworzona w innych sekcjach gospodarki (ibidem, s. 22).

[6]   Ibidem, s. 34.

Dodaj komentarz