Szkolenie i doskonalenie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

5/5 - (1 vote)

Szkolenie i rozwój pracowników to elementy zarządzania zasobami ludzkimi mające na celu uzupełnienie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań na obecnym lub przyszłym stanowisku pracy. Sprzyjają również poszerzaniu horyzontów poznawczych pracowników i przedsiębiorczości. Rozwój organizacji jest bezpośrednio uzależniony od jakości zasobów ludzkich. Im większa wiedza i kompetencje, tym większy „niepokój twórczy”, im skuteczniejszy sposób wykorzystania potencjalnych możliwości każdego człowieka, tym lepszy rozwój przedsiębiorstwa. Dlatego też proces szkolenia i doskonalenia pracowników jest postrzegany przez większość organizacji jako istotny czynnik ich efektywnego funkcjonowania.

Niektóre firmy przykładają do niego wagę już od dawna, pozostałe powinny jak najszybciej uświadomić sobie jego znaczenie. Tendencje demograficzne lat 90. sprawiły, że również na rynku pracy zapotrzebowanie na szkolenia jest ogromne. By znaleźć zatrudnienie w warunkach dużej konkurencji, wszyscy muszą podnieść swoje kwalifikacje. Zarówno nie mający żadnego doświadczenia zawodowego młodzi ludzie, jak i wykwalifikowani pracownicy z branż nie cieszących się już popularnością, bezrobotni czy też kobiety chcące powrócić do pracy zawodowej. Zmieniające się szybko warunki życia społeczno-gospodarczego, wysokie wymagania stawiane każdemu przez grę rynkową, zmuszają pracujących do ciągłej mobilności zawodowej.

Tradycyjne szkolenia, służące utrzymaniu określonego poziomu umiejętności już nie wystarczają. Ogromną rolę odgrywają obecnie te, które przygotowują ludzi do zmian organizacyjnych i rynkowych oraz do zmian w sposobie postrzegania pracy. To trudne zadanie wymaga od specjalistów zajmujących się szkoleniem i rozwojem pracowników szczególnych umiejętności oraz wiedzy, którą niestety, wielu z nich jeszcze nie dysponuje.

Osoby mające wpływ na przeprowadzanie zmian w firmie powinny przede wszystkim poznać cele i strategie organizacji, a nawet zaangażować się w proces ich formułowania, ponadto:

  • Dobry konsultant wewnętrzny powinien mieć znakomite umiejętności komunikowania się, negocjacji, oceny sytuacji oraz łączenia polityki firmy ze strategią szkoleń.
  • Dobra znajomość zasad prowadzenia szkolenia nie wystarczy. Specjaliści ds. szkolenia i rozwoju muszą zacząć myśleć, mówić i działać jak ludzie biznesu.
  • Powinny wykorzystywać nie tylko wewnętrzne zasoby firmy, ale i szukać nowych na zewnątrz. Muszą stać się świetnymi menedżerami zarządzającymi szkoleniami, a także uczestniczyć w tworzeniu i propagowaniu wizji firmy, nie zapominając o jej głównych celach.
  • Działalność szkoleniowa powinna, więc rozwijać się i zmieniać wraz z biznesem. Specjaliści zajmujący się tą dziedziną muszą udowodnić wartość przeprowadzanych szkoleń – przede wszystkim poprzez osiągane przez firmę wyniki.

Szybkie reagowanie na zmiany jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstw. Ową elastyczność w dużej mierze zapewniają szkolenia kadr według określonych standardów przy pomocy nowych metod.

Dodaj komentarz