SVA, MVA

5/5 - (1 vote)

Jeszcze inną koncepcję wyceny przedsiębiorstw można znaleźć w pracy A. Rappaporta. Zdaniem autora najważniejszą wartością spółki jest jej wartość dla akcjonariuszy.

Na tej podstawie powstała koncepcja SVA (Shareholder Value Added) tj. wartości dodanej dla akcjonariuszy. SVA dotyczy zmiany wartości w prognozowanym okresie – tworzenie wartości jest wynikiem realizowania przez przedsiębiorstwo inwestycji, z których stopy zwrotu przewyższają koszt kapitału wymagany przez rynek kapitałowy.

Rys. 1.   Wartość firmy dla akcjonariuszy

prace2

Źródło: Rappaport A. „Wartość dla akcjonariuszy”, WIG – Press, Warszawa 1999.

Rys. 2.   Wartość dodana dla akcjonariusz

prace

Źródło: Rappaport A. „Wartość dla akcjonariuszy”, WIG – Press, Warszawa 1999.

MVA

MVA (ang. Market Value Addend, czyli rynkową wartością dodaną) jest różnicą pomiędzy całkowitą wartością rynkową (zarówno kapitału akcyjnego i obcego) oraz całkowitą wielkością kapitału.

MVA = (wartość rynkowa) – (całkowity kapitał),

Rynkowa wartość dodana jest ostatecznym wskaźnikiem tworzenia bogactwa. Stanowi różnicę pomiędzy wpływem i wypływem pomiędzy kapitałem, który inwestorzy inwestują w przedsiębiorstwo i tym, co mogą uzyskać, sprzedając jego walory po dzisiejszej cenie rynkowej. Jest skumulowaną kwotą, jaką inwestorzy inwestują w przedsiębiorstwo i tym, co mogą uzyskać, sprzedając jego walory po dzisiejszej cenie rynkowej. Jest skumulowaną wartością, o jaką firma powiększyła lub zmniejszyła bogactwo akcjonariuszy i powinno być to nadrzędnym dążeniem finansowym każdego przedsiębiorstwa[1].


[1] Ehrbar A. „EVA – strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa”,  WIG – Press, Warszawa 2000, str. 38,

Dodaj komentarz