Skuteczny menedżer

5/5 - (1 vote)

Bycie skutecznym menedżerem związane jest z dystansem wobec podwładnych i z samotnością. Z doświadczeń wielu osób pracujących na tym stanowisku wynika, że najbardziej szanowani są ci menedżerowie, którzy posiadają umiejętność bycia sprawiedliwym wobec swoich pracowników oraz potrafią inspirować i nauczać. Aby być dobrym menedżerem należy umieć nie tylko dobrze gospodarować zasobami firmy, ale także własnymi, osobistymi zasobami, aby można było umieć maksymalnie wykorzystać własne zdolności, wiedzę i doświadczenie, gdyż tylko w ten sposób można harmonijnie realizować własne cele i cele organizacji oraz żyć w harmonii z innymi ludźmi.

W czasach, gdy nasze organizacje stoją przed koniecznością sprostania tak ogromnej konkurencji, spełnienia tak wielu złożonych wymagań i ciągłego przystosowywania się do zmian, nie wystarcza już model zarządzania jedynie przez określanie celów, wydawanie poleceń i kontrolowanie; w tych czasach musi się przyjąć model zarządzania przede wszystkim przez stwarzanie pracownikom nowych, fascynujących wizji, przez inspirowanie specjalistów, dzielenie się informacją i rozpowszechnienie idei przywództwa.

Jak pisze Warren Bennis, do kluczowych umiejętności społecznych przywódców należą:

● umiejętność zaakceptowania ludzi takimi, jacy są, nie osądzania ich, lecz rozumienia;

● umiejętność bazowania na tym, co dzieje się w danej chwili, bez ciągłego odwoływania się do przeszłości i rozpatrywania błędów;

● umiejętność traktowania najbliższych pracowników z taką samą atencją i uwagą, jaką obdarzamy klientów i obcych, oraz umiejętność ciągłego uczenia się od nich;

● umiejętność ufania innym;

● umiejętność obywania się bez stałej aprobaty, poklasku i potakiwania ze strony podwładnych i otoczenia.1

Dobrzy kierownicy to osoby, które, panując nad swoimi emocjami są w stanie uporać się ze zmianami w firmie. Dobry menedżer to ten, który: dostarcza swoim podwładnym poczucia siły, a nie poczucia niemocy wynikającego z przekonania, że są oni pionkami w jego ręku; sprawia, że podwładni czują się odpowiedzialni za własne zachowania; wykorzystuje władzę, aby wzbudzić zaufanie podwładnych do siebie. Trzeba przyznać, że strach (groźba kary) jest środkiem silnie motywującym pracowników, jednakże na dłuższą metę wzbudza nieufność i prowadzi do spadku motywacji do pracy. Efektywni menedżerowie potrafią tworzyć skuteczne sekwencje działań opierając się na wewnętrznych cechach, definiowanych jako stałe, ukryte dyspozycje wpływające na zachowanie oraz umiejętnie posługiwać się właściwymi cechami w odpowiednim momencie.

Psychologiczne właściwości, które sprzyjają sukcesowi w roli menedżera to: asertywność, motywacja, twórczość, krytycyzm, ekstrawersja oraz brak zniekształceń patologicznych.


1 Marek Adamiec, Barbara Kożusznik „Zarządzanie zasobami ludzkimi – aktor – kreator – inspirator”, Wydawnictwo AKADE, Katowice 2000r., s. 195, 196.

Dodaj komentarz