Rodzaje przedsiębiorstw i ich funkcje

5/5 - (1 vote)

W gospodarce rynkowej występuje wiele rodzajów przed­siębiorstw, wyróżnianych ze względu na różne kryteria.

Mogą być one klasyfikowane ze względu na kryterium własności, rodzaje prowadzonej działalności, wielkość (skalę produkcji), po­zycję rynkową. formy zintegrowania zakładów, obszar geograficz­ny, rozwój technologii itp. Kryteria te są często mało precyzyjne. Stąd też i mało dokładne są podziały przedsiębiorstw na różne kategorie. Tak na przykład mało precyzyjny jest podział przed­siębiorstw w zależności od stopnia zmechanizowania i zauto­matyzowania, czyli podział na przedsiębiorstwa o niskim stopniu zautomatyzowania i wysokim stopniu zautomatyzowania (np. ela­styczne systemy produkcji, produkcja zintegrowana komputerowo) czy ze względu na skalę produkcji (wielkie, średnie i małe), czy też według rodzajów działalności, gdyż trudno spotkać przedsię­biorstwa zajmujące się wytwarzaniem tylko jednego produktu lub usługi, jako że coraz powszechniejsze jest zjawisko integrowania działalności gospodarczej z innymi rodzajami działalności. Mało precyzyjny jest także jeże podział przedsiębiorstw według pozycji rynkowej, tzn. na doskonale konkurencyjne, o ograniczonej konkurencyjności oraz mono­pole naturalne i sztuczne, oligopole i monopsony Najłatwiej jest klasyfikować przedsiębiorstwa według kryterium ora własności. Według tego kryterium mogą one stanowić własność pro indywidualną, być spółką cywilną (założoną na podstawie prawa cywilnego), spółką jawną, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką akcyjną, spółką komandytową (zakładaną na pod- ind stawie prawa handlowego); przedsiębiorstwa mogą też być państwowe, spółdzielcze, komunalne, samorządowe i międzynarodowe.

PRZEDSIĘBIORSTWA – SPÓŁKI

Przedsiębiorstwa te stanowią zrzeszenie osób lub kapitału Powołane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wspólnicy na podstawie umowy zobowiązują się dążyć do osiąg­nięcia wspólnego celu poprzez podjęcie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej. Ze względu na formę prawną rozróżnia się rodzaje spółek: osobowe, kapitałowe, cywilne i handlowe

Spółki osobowe, to takie, które opierają swoją działalność na osobistej pracy wspólników, przy czym wspólnicy wraz ze spółką ponoszą pełną odpowiedzialność za jej zobowiązania. Wyróżnia się wśród nich: spółki cywilne, jawne i komandytowe. Spółki kapitałowe to takie, które opierają swoją działalność na kapitale wnoszonym w formie udziałów lub akcji. W spółkach tych wspól­nicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki wobec wierzycieli, odpowiada za nie tylko spółka swoim kapitałem (oddzielonym od majątku wspólników). Spółkami kapitałowymi są: spółka z ogra­niczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Spółki cywilne są unormowane przepisami kodeksu cywilnego, zaś handlowe ­przepisami kodeksu handlowego. Do spółek handlowych zalicza się spółki: jawną, komandytową, z ograniczoną odpowiedzialno­ścią oraz akcyjną.

Dodaj komentarz