Próba badawcza

z metodologii pracy magisterskiej Osobami badanymi są wszyscy pracownicy zatrudnieni w firmie „X”. Kwestionariusz ankiety zawierał pytania  zamknięte. Pytania te obejmowały obszary wiążące się przede wszystkim ze stosunkiem pracy, awansem zawodowym, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, warunkami pracy, dotyczyły również problemów z jakimi spotykają się pracownicy w sferze wychowania oraz relacjach  z pracodawcą, przełożonym, kadrą kierowniczą i … Czytaj dalej

Kto określa scenariusz roli zawodowej?

z części praktycznej pracy magisterskiej Zgodnie z zaprezentowanym modelem roli zawodowej (tab. 1), składają się na nią obok określenia zadania, które ma być wykonane, także przekonania dotyczące wymagań uznania danej osoby za profesjonalistę oraz sposobów, w jaki zadanie ma być wykonywane. Tab. 1. Element profesjonalnego wymiaru roli społecznej kierownika/menedżera Oczekiwania i wartości Definicje elementów scenariusza … Czytaj dalej

Zachowania organizacyjne wobec awansu pracownika

Wstęp pracy Ch. O. Frake powiedział, że „każde pojęcie, dzięki różnorodnym związkom, wiąże się z wielką liczbą innych pojęć, które z kolei odnoszą się do dalszych pojęć” . W przypadku każdego problemu istnieje sieć powiązań złożona z niezliczonej liczby warstw, wymiarów, które prowadzą do oddzielnych, dokładnie określonych dziedzin. Badacz podejmuje więc próbę rekonstrukcji przynajmniej części … Czytaj dalej

Problematyka badawcza pracy magisterskiej

Zagadnienia, które wchodzą w skład przedmiotu „Zachowania organizacyjne” są liczne i zróżnicowane. Zależą od tego, czy rozważa się człowieka samodzielnie podejmującego działania, czy wspólnie z jedną czy też z kilkoma osobami, czy koncentruje się uwagę na pozycji organizacyjnej pracownika czy kierownika, czy uwzględnia się całą firmę czy też jakąś jej część. Z tych względów zachowanie … Czytaj dalej

Kierunki rozwoju teorii organizacji i zarządzania

Teorie są to ramy, które służą ludziom do porządkowania ich świata, ich doświadczeń. W kategoriach formalnych teoria jest to wewnętrznie spójny zbiór założeń służących do wyjaśniania związków między dwoma lub więcej poddającymi się obserwacji faktami.[1] Zarządzanie i organizacje są historycznie oraz społecznie uwarunkowane czasem i miejscem ich powstawania. Możemy więc zrozumieć ewolucję teorii zarządzania w … Czytaj dalej

Metodologia badań własnych

TEREN BADAŃ Terenem moich badań jest firma „X”, która istnieje od 16 lat. Właścicielami są dwaj bracia, którzy są mocno zaangażowani w działalność firmy. Działalność firmy koncentruje się na 2 głównych obszarach: Produkty dla niemowląt – są to: butelki do karmienia, smoczki uspokajające i do butelek, produkty do pielęgnacji oraz lekkie zabawki. Produkty dla mamy … Czytaj dalej

Zaangażowanie w pracę – nowe kierunki badań

Nikt dziś nie wątpi w to, że zmiana stała się nieodłączną częścią życia człowieka oraz jego otoczenia. Skuteczne radzenie sobie z sytuacją zmiany wywiera wpływ na poczucie sprawstwa i stanowi istotny warunek jakości ludzkiego życia, natomiast dla organizacji jest podstawowym warunkiem przetrwania i rozwoju. Zrozumienie specyfiki funkcjonowania człowieka w sytuacji zmian, jakim podlega on w … Czytaj dalej

Pojęcie awansu zawodowego pracownika

podrozdział pracy magisterskiej Awans pracownika (ang. employee promotion) – zmiana warunków zatrudnienia, formy zatrudnienia, wynagrodzenia lub zakresu obowiązków pracownika na korzystniejsze. Zawsze towarzyszy mu przynajmniej jeden z następujących atrybutów: Zmiana stanowiska pracy przez pracownika na bardziej eksponowane w organizacji – awans stanowiskowy. Podwyższenie wysokości wynagrodzenia lub zmiana składników, warunków i zasad jego przyznawania na bardziej … Czytaj dalej

Zachowania organizacyjne wobec awansu pracownika

Podsumowanie – weryfikacja hipotezy Większość z nas chce awansować, być docenianymi nagradzanymi za pomysły, umiejętności i wkład w rozwój i działalność firmy. Niezależnie od tego, czy ktoś nas poleci, czy własnymi siłami będziemy brnąć po szczeblach kariery, musimy brać odpowiedzialność za własną karierę – a przy okazji uzyskać lepsze wynagrodzenie i więcej satysfakcji. Stawiając hipotezę … Czytaj dalej