Pojęcie i składniki analizy SWOT

5/5 - (2 votes)

Analiza SWOT to jedna z podstawowych technik analitycznych, stosowana najczęściej do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danego przedsiębiorstwa (także przedsięwzięcia), której wynik jest bazą planowania strategicznego.

Składa się z analizy czterech obszarów:

 1. Strengths – silne strony,
 2. Weaknesses – słabe strony,
 3. Opportunities – szanse, możliwości,
 4. Threats – zagrożenia.

Analiza otoczenia wyznacza ramy dla działania przedsiębiorstwa. Analiza ta może być prowadzona w rożnych płaszczyznach: po­litycznej, technicznej (technologicznej), ekonomicznej, psychosocjologicznej, ekologicznej (fizycznej, biologicznej). Jako elementy otoczenia trzeba brać: władzę państwową, instytucje administracji terenowej, konkurentów, dostawców, odbiorców, rynek, czy też opinię publiczną. Można także sporządzić listę szans i zagrożeń, jakie stwarzają rożne (najważniejsze) elementy tego otoczenia i próbować określić przyszłą ich ewolucję.

Obowiązkowo jednak należy przeanalizować następujące zagadnienia:

 1. jak kształtowało się w ostatnich latach otoczenie, a zwłaszcza rynki zbytu, dlaczego niektóre rynki się skurczyły, a inne wzrosły i jakie czynniki na to wpłynęły;
 2. jak zachowywało się przedsiębiorstwo w tym otoczeniu i jakie były rzeczywiste powody jego sukcesów bądź niepowodzeń w poszczególnych rodzajach działalności;
 3. jak zachowywali się konkurenci, jakie mieli osiągnięcia (udział w rynku, nowości produktowe, rentowność itp.) i jakie czynniki wpłynęły na sukces jednych, a niepowodzenie innych;
 4. jakie czynniki wpływające na rozmiary rynków działały stale, które z czynników będą dominować i jaki jest stopień prawdopodobieństwa tych przewidywań;
 5. jaka będzie prawdopodobna strategia konkurentów i jak będzie ona wpływać na popyt na wyroby i usługi przedsiębiorstwa oraz na ceny;
 6. jakich zasadniczych zmian należy się spodziewać w przyszłości i które z nich będą miały ważny wpływ na działalność przedsiębiorstwa.

Po analizie otoczenia należy dokonać analizy własnego potencjału (technicznego, kadrowego, zdolności innowacyjnych, aktywności, kreatywności wobec otoczenia itp.), ze szczególnym uwzględnieniem mocnych stron, czyli tzw. czynników sukcesu (np. wysoka jakość, elastyczność, wrażliwość na otoczenie, operatywność kierownictwa, kultura obsługi).

W ramach tej analizy należy ocenić w szczególności:

 1. jaki jest potencjał przedsiębiorstwa wykorzystany, a jaki jest możliwy do wykorzystania, jakie są jego silne i słabe strony oraz tendencje rozwoju;
 2. jakie są źródła dotychczasowych jego sukcesów i jaka jest zdolność do konkurencji (udział w rynku, infrastruktura marketingu, potencjał konstrukcyjny, zdolności produkcyjne, potencjał innowacyjny, sprawność zarządzania itp.);
 3. czy przedsiębiorstwo będzie zdolne do osiągnięcia założonych celów przy wykorzystaniu posiadanych zasobów i jakie zasoby będą potrzebne (zaopatrzenie materiałowe, środki finansowe, inwestycje, potrzeby kadrowe, kanały dystrybucji, powiązania logistyczne itp.);
 4. jakie trzeba będzie wprowadzić zmiany w działalności i strukturze przedsiębiorstwa i czy są możliwe kierunki tych zmian, np. w marketingu, produkcji, redukcji kosztów, optymalizacji wielkości zakładów, strukturze organizacyjnej, komunikacji, motywacji pracowników, sposobach finansowania, zakresach kooperacji, wydatkowaniu środków inwestycyjnych.

Dzięki tak przeprowadzonej analizie (analiza SWOT) firma uzyskuje niezbędną wiedzę o swoich mocnych i słabych stronach oraz o zagrożeniach i szansach działania w otoczeniu.

Dodaj komentarz