Kontrola a kontroling we współczesnych warunkach gospodarowania

Kontrola stanowi niezbędny etap cyklu działania zorganizowanego oraz jedną z funkcji zarządzania. Kontrola definiowana jest jako systematyczne sprawdzanie i ocenianie celów marketingowych i polityki przedsiębiorstwa w tym zakresie oraz metod realizacji celów. Spełnia ona zatem w przedsiębiorstwie trzy istotne funkcje. Pozwala przede wszystkim na diagnozę podjętych działań, monitorowanie przebiegu ich realizacji, a na podstawie dostarczanych … Czytaj dalej

Przygotowanie zawodowe młodocianych

Oprócz wszystkich wyżej wymienionych aktywnych programów rynku pracy, za aktywny program rynku pracy należy także uznać „Przygotowanie zawodowe młodocianych”. Program ten jest jednak odrębnie analizowany przez autorów zajmujących się publikacjami o bezrobociu w stosunku do pozostałych aktywnych programów rynku pracy. Należy zaznaczyć, że aktywna polityka rynku pracy to polityka prozatrudnieniowa, a do takiej można zaliczyć … Czytaj dalej

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe polega na udzieleniu bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych. Poradnictwo zawodowe prowadzi Powiatowy Urząd Pracy. Jest ono świadczone w formie porad indywidualnych i grupowych przez doradców zawodowych. Ważnym ogniwem w poradnictwie zawodowym jest działanie Klubów Pracy na zasadzie dobrowolności uczestnictwa. Podstawowym ich … Czytaj dalej

Czynniki warunkujące rozwój trzech komponentów przywiązania do organizacji

Według Meyera i Allen (1997) wszystkie wymiary przywiązania dotyczą związku pomiędzy jednostką i organizacją oraz pragnienia jednostki do pozostania w niej lub jej opuszczenia, jednak siła każdego z tych wymiarów uwarunkowana jest innymi czynnikami. W omawianym modelu głównym procesem, który prowadzi do rozwoju przywiązania afektywnego jest osobiste zadowolenie jednostki, które ma swoje źródło w zaspokojeniu … Czytaj dalej

Total Quality Management

Total Quality Management Tradycyjne metody zarządzania Globalne metody zarządzania jakością Potrzeba zdefiniowania użytkowników, produktów i usług przez specjalistów.   Błędy i marnotrawstwo tolerowane jeżeli mieszczą się w normach   Produkty i usługi kontrolowane pod kątem występowania problemów, ewentualnie błędy następnie naprawiane. Oparcie wielu podejmowanych decyzji na założeniach, prognozach i przewidywaniach.   Krótkoterminowe planowanie oparte na … Czytaj dalej

Outsourcing

Outside – zewnętrzny; resource – zasoby, zapasy, środki ujęcie tradycyjne produkcja wszystkich części szeroki proces know – how zakup pojedynczych części komponentów rozwój własny niskie ceny zakupy lokalne korzystna zmiana dostawców możliwie wiele źródeł zaopatrzenia izolowana funkcja zakupu koncentracja na kluczowych obszarach działania firmy, produkcja jedynie najważniejszych części lub gamy produktów, partnerzy dobierani na specjalnych … Czytaj dalej

Wirtualna organizacja

skupia się na realizacji podstawowego celu działalności gospodarczej, dzięki strukturalnym i proceduralnym uproszczeniom osiąga maksimum gospodarności, wykorzystuje możliwości radykalnego obniżenia kosztów, rozwija i oferuje innowacyjne produkty lub specjalne usługi, zapewnia elastyczność, jest otwarta na wszelkie zmiany. Różne zastosowania wirtualnej organizacji: pierwotnie stosowana w wojsku, medycyna, budownictwo, architektura, projektowanie i rozwój wyrobów, budowa samolotów. Wirtualne przedsiębiorstwo … Czytaj dalej

Model uczenia się organizacji

Model procesu uczenia się  Rys. 1 Model uczenia się organizacji Źródło: opracowanie własne na podstawie: pod red. Grudzewski W., Hejduk I., Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strategiczna, Difin, Warszawa 2002, s.214 uzyskanie wiedzy o konkurencie (związek pomiędzy nabywaną wiedzą a działaniami własnej organizacji); pozyskanie danych o konkurencie (surowe dane); przetwarzanie danych (selekcja danych, ich weryfikacji, grupowanie … Czytaj dalej

Model uczenia się od konkurentów. Organizacja inteligentna

„Wiedza jest pełnym wykorzystaniem informacji i danych połączonych z potencjałem ludzkich umiejętności, możliwości, pomysłów, zaangażowania i motywacji”. (D. Grey) poszukiwanie informacji na temat przyczyn, charakteru i skutków możliwych zmian, ciągły proces obserwacji zmian, umiejętność selekcji, uporządkowania i interpretowania nabytych danych: dane dotyczące zachowań, tj. indywidualnych działań lub wzorców działań, oświadczenia, tj. stwierdzenia konkurenta o nim … Czytaj dalej

Time Based Management

Czas jako atut strategiczny ( Boston Consulting Group) Otoczenie zewnętrzne: Zmiany na rynkach zbytu, Skracanie cyklu życia produktu, Skracanie cyklu przygotowania nowych produktów, Wzrastająca produktywność, Krótkie terminy realizacji zaopatrzenia, Wzrost wymagań w stosunku do dotrzymywanych terminów, Nasycenie rynku. „ (…) klienci są wrażliwi na czas i tkwi nim ważna przewaga konkurencyjna.”[1] Założenia koncepcji: Orientacja na … Czytaj dalej

Benchmarking

BENCHMARKING porównywanie się z najlepszymi, dorównywanie im, orientacja na najlepszą klasę wyrobów lub usług, uczenie się od konkurentów. Uczenie się od najlepszych przez porównywanie się z najlepszymi Poszukiwanie najefektywniejszych metod dla danej działalności, pozwalających osiągnąć przewagę konkurencyjną, Porównywanie procesów, produktów i usług z ich odpowiednikami u najlepszych konkurentów, Ciągła ocena produktów, usług i metod danego … Czytaj dalej