Kto określa scenariusz roli zawodowej?

z części praktycznej pracy magisterskiej Zgodnie z zaprezentowanym modelem roli zawodowej (tab. 1), składają się na nią obok określenia zadania, które ma być wykonane, także przekonania dotyczące wymagań uznania danej osoby za profesjonalistę oraz sposobów, w jaki zadanie ma być wykonywane. Tab. 1. Element profesjonalnego wymiaru roli społecznej kierownika/menedżera Oczekiwania i wartości Definicje elementów scenariusza … Czytaj dalej

Przemieszczenia pracowników

Przemieszczenia to zmiany stanowisk pracy przez poszczególnych pracowników lub grup wewnątrz komórek firmy lub między nimi. Zazwyczaj przyczyniają się one do podniesienia efektywności zarządzania przez lepsze wykorzystanie kwalifikacji pracowników i ulepszenie struktury zatrudnienia. Przemieszczenia, inaczej przeniesienia spełniają różne zadania. Przemieszczenie może mieć charakter: przeniesienia na równoległe stanowisko, awansu, czyli przeniesienia na wyższe stanowisko, degradacji, czyli … Czytaj dalej

Planowanie karier pracowniczych

podrozdział pracy magisterskiej Możliwość realizowania kariery zawodowej jest drugim głównym typem wynagradzania. Poprzez karierę rozumie się tu drogę ku (pojętej indywidualnie) profesjonalnej doskonałości i osiągnięcie satysfakcji w życiu zawodowym. Jednak każdy człowiek, będący unikalną przecież jednostką, co innego rozumie przez karierę i co innego oznacza dlań urzeczywistnienie samego siebie. Dlatego możliwość realizacji kariery, która jest … Czytaj dalej

Podobieństwa i różnice między modelami przywiązania do organizacji

Różnice zdań w zapatrywaniu na wielowymiarowość przywiązania organizacyjnego wyrastają głównie ze zróżnicowania przyjętych przez badaczy motywów i strategii zaangażowanych w rozwój tych wielowymiarowych struktur. Badacze ci w swych zainteresowaniach koncentrują się między innymi na: a) wyjaśnianiu wyników empirycznych badań (np. Angle i Perry, 1981), b) rozróżnianiu wcześniejszych jednowymiarowych konceptualizacji (np. Meyer i    Allen, 1884, … Czytaj dalej

Zachowania organizacyjne wobec awansu pracownika

Wstęp pracy Ch. O. Frake powiedział, że „każde pojęcie, dzięki różnorodnym związkom, wiąże się z wielką liczbą innych pojęć, które z kolei odnoszą się do dalszych pojęć” . W przypadku każdego problemu istnieje sieć powiązań złożona z niezliczonej liczby warstw, wymiarów, które prowadzą do oddzielnych, dokładnie określonych dziedzin. Badacz podejmuje więc próbę rekonstrukcji przynajmniej części … Czytaj dalej

Kompetencje a kwalifikacje

W literaturze przedmiotu i w życiu codziennym terminy „kompetencje” i „kwalifikacje” często bywają stosowane zamiennie. Wydaje się jednak, że należy je rozróżniać. Kwalifikacje są nabyte, wyuczone, potwierdzone certyfikatami. Zazwyczaj utożsamia się je z poziomem wykształcenia i latami spędzonymi w szkołach różnych poziomów i typów. Niewątpliwie kwalifikacje to nieodłączny komponent kompetencji, jednakże uzy­skuje się je w … Czytaj dalej

Problematyka badawcza pracy magisterskiej

Zagadnienia, które wchodzą w skład przedmiotu „Zachowania organizacyjne” są liczne i zróżnicowane. Zależą od tego, czy rozważa się człowieka samodzielnie podejmującego działania, czy wspólnie z jedną czy też z kilkoma osobami, czy koncentruje się uwagę na pozycji organizacyjnej pracownika czy kierownika, czy uwzględnia się całą firmę czy też jakąś jej część. Z tych względów zachowanie … Czytaj dalej

Doradztwo zawodowe

Obecna sytuacja na rynku pracy narzuca jego partnerom wysokie wymagania. Wzrasta potrzeba informacji o zawodach, wymogach kwalifikacyjnych na określone stanowiska pracy. Konieczne jest także podejmowanie decyzji zawodowych związanych z przygotowaniem do podjęcia pracy, wyborem zawodu, ścieżki kształcenia oraz doskonalenia zawodowego. Perspektywa przystąpienia Polski do Unii Europejskiej otwiera nowe możliwości edukacyjne i zawodowe dla Polaków, ale … Czytaj dalej

Misja i strategia działania PHP „Mercus” Sp. z o.o.

z części praktycznej pracy licencjackiej Misją przedsiębiorstwa jest jego ideą przewodnią, na której opiera się jego strategia i plan działania, definiuje cel, dla którego przedsiębiorstwo zostało powołane. Misją PHP „Mercus” Sp. z o.o. jest: być preferowanym dostawcą wysokiej jakości towarów, wyrobów i usług, maksymalnie zaspokajać potrzeby naszych klientów, rozwijać i doskonalić zaplecze logistyczne dla wszystkich … Czytaj dalej

Normy kompetencyjne

Normy kompetencyjne mogą służyć jako podstawa oceny i wstępnego testowania struktury kompetencyjnej. Jeżeli badany model nie spełnia któregoś wa­runku, to można dokonać korekty modelu, choć nie zawsze jest to łatwe czy opłacalne. Ze standardami jakości dobrze jest zapoznaćsię jeszcze przed przystąpieniem do opracowywania struktury, a już na pewno trze­ba to uczynić, zanim zostanie podjęta jakakolwiek … Czytaj dalej