Model uczenia się od konkurentów. Organizacja inteligentna

5/5 - (1 vote)

Wiedza jest pełnym wykorzystaniem informacji i danych połączonych z potencjałem ludzkich umiejętności, możliwości, pomysłów, zaangażowania i motywacji”. (D. Grey)

 • poszukiwanie informacji na temat przyczyn, charakteru i skutków możliwych zmian,
 • ciągły proces obserwacji zmian,
 • umiejętność selekcji, uporządkowania i interpretowania nabytych danych:
 • dane dotyczące zachowań, tj. indywidualnych działań lub wzorców działań,
 • oświadczenia, tj. stwierdzenia konkurenta o nim samym lub też innych o konkurencie,
 • dane dotyczące zmian w zasobach, umiejętnościach, kompetencjach, infrastrukturze organizacyjnej, kulturze organizacyjnej konkurenta, w jego stosunkach z otoczeniem.

Organizacja inteligentna

 • Narastanie wiedzy lawinowo
 • Uznanie wiedzy za decydujący atrybut wytwarzania, świadczenia usługi
 • Organizacja, która odpowiada za uczenie się pracowników po to, aby osiągnąć w strukturze organizacji najwyższy poziom wiedzy z zakresu zarządzania oraz metod i sposobów kierowania przedsięwzięciami gospodarczymi.
 • Organizacja wykorzystująca wiedzę (knowledge intensive).
 • Organizacja opierająca się na wiedzy (knowledge based).

Cechy wiedzy:

 • Dominacja- wiedza zajmuje priorytetowe miejsce wśród pozostałych zasobów, ma ona strategiczne znaczenie dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa;
 • Niewyczerpalność- oznacza, że wartość zasobów wiedzy nie zmniejsza się gdy jest przekazywana. Eksperci i specjaliści rozwijający kreatywnie zdolności, umiejętności pracowników twierdzą, że po wykonaniu zadania przekazana wiedza pomimo „sprzedania” nie tylko pozostanie u usługodawcy, ale jeszcze prawdopodobnie zostanie rozwinięta o nowe elementy zdobyte w trakcie procesu nauczania;
 • Symultaniczność- wiedza może być w tym samym czasie wykorzystywana przez wiele osób, w wielu miejscach jednocześnie. Posiadając wiedzę nie mamy prawa na jej wyłączność chyba, że na nią składają się patenty, wzory użytkowe itp.
 • Nieliniowość- brak jednoznacznej korelacji pomiędzy wielkością zasobów wiedzy a korzyściami z tego faktu wynikającymi. Posiadanie dużych zasobów wiedzy nie decyduje bezpośrednio o przewadze konkurencyjnej i nie gwarantuje jednoznacznie o dominacji nad przedsiębiorstwem dysponującym ograniczona wiedzą, ale w praktyce taka przewagę uzyskuje.

Cykle funkcjonowania organizacji inteligentnej

 • poznanie,
 • adaptacja,
 • innowacyjność,
 • Podstawowe elementy organizacji inteligentnej:
 • przyswajanie,
 • zrozumienie,
 • nauczanie,
 • rozwiązywanie,
 • komunikacja,
 • myślenie,
 • wartość,
 • zachowanie i wiedza.
 1. Zakres działania organizacji inteligentnej
 • Systematyczne rozwiązywanie problemów – w oparciu o filozofię oraz metody podnoszenia jakości ( cykl Deming’a, wykres Pareto, diagramy dla uporządkowania danych w prezentacji graficznej).
 • Eksperymentowanie – systematyczne badania, poszukiwania oraz testowania metodą „kaizen” (program ciągłego doskonalenia).
 • Uczenie się na podstawie zdobytych wcześniej doświadczeń – organizacja dokonuje przeglądu swoich sukcesów i porażek, systematycznie                          je archiwizuje w sposób prosty i łatwo dostępny dla pracowników (tzw. filozofia Santayana, który powiedział: „Ci, którzy nie potrafią zapamiętać przeszłości, są skazani na jej powtarzanie”).
 • Uczenie się od innych – penetracja, patrzenie poza własne otoczenie, aby dostrzec nową perspektywę (tzw. SIS ,czyli Steal Ideas Shamelessly, tzn. „Kradnij pomysły bezwstydnie”).
 • Przekazanie wiedzy szybko i efektywnie poprzez organizacje – czyli ekspertyzy, programy szkoleniowe, treningi.

 Dane- elementy składowe informacji

Informacja– to dane uporządkowane w celu wykorzystania ich do podejmowania decyzji. To czy informacja stanie się  wiedzą, tzn. czy pozwoli innym nauczyć się czegoś w wyniku obcowania z nią, zależy od podręczników             i umiejętności osoby przedstawiającej tę informację. Informację można traktować również jako  merytoryczne i logiczne połączenie danych pozwalające na objaśnienie zjawisk kategorii i na sprzężenie zwrotne.

 

Wiedza jest ściśle powiązana z osobą lub instytucją posiadacza, podczas gdy informacja może istnieć niezależnie (np. w postaci dokumentu). Informacja jest często mylona z wiedzą, ponieważ zarówno informacja, jak i wiedza przemieszczaj się w organizacji poprzez sieci strukturalne systemów zarządzania i organizacji.

 1. Przechowywanie wiedzy
 • opis stanowiska pracy,
 • kultura, strategia, procedury, historia,
 • polityka, motywacje.
 • pozyskanie wiedzy na temat konkurenta,
 • poszukiwanie przewagi konkurencyjnej.

Dodaj komentarz