Istota analizy finansowej

5/5 - (1 vote)

Analiza finansowa przedsiębiorstwa ma duże znaczenie w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi. Jest ona instrumentem służącym do poznania rzeczywistości gospodarczej(przebiegu i rezultatów procesów gospodarczych). Analiza jest metodą poznania złożonych obiektów i zjawisk przez ich podział na elementy proste i zbadanie powiązań między tymi elementami, szczególnie zależności przyczynowo-skutkowych. Przedsiębiorstwo jest obszarem nie zidentyfikowanym, a wiedza o nim płynąca z innych dyscyplin naukowych pozwala jedynie na ustalenie wstępnych hipotez, co do rodzaju związków zachodzących między tymi zjawiskami. Dopiero analiza ekonomiczna pozwala na badanie tych związków, określenie kierunków zmian i wykorzystanie tej wiedzy w praktyce.[1]

Pojęcie analiza obejmuje system różnorodnych metod badania naukowego, które polegają na rozłożeniu badanego przedmiotu lub zjawiska na części składowe w celu wykrycia składników albo logicznej abstrakcji niezbędnej do pełnego poznania całości i sformułowania odpowiedniej decyzji.[2]

Analiza ekonomiczna wykorzystywana jest w procesie zarządzania przedsiębiorstwem do rozszerzenia i utrwalenia racjonalnych warunków i sposobów działania oraz do ograniczenia i likwidacji niegospodarności i marnotrawstwa.

W ujęciu naukowym, teoretycznym analiza ekonomiczna zajmuje się wyszukiwaniem i mierzeniem związków zachodzących między zjawiskami ekonomicznymi oraz wykrywaniem za pomocą rozmaitych metod badawczych, prawidłowości dotyczących zachowania się podmiotów gospodarczych i ich reakcji na bodźce płynące z otoczenia. W ujęciu teoretycznym, jest więc analiza finansowa narzędziem obiektywnego poznania zaistniałych oraz przyszłych zjawisk, stanów, procesów, ich przyczyn i skutków.


[1] M.Sierpińska, T.Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa 1993, s.9.

[2] J.Duraj, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 1994, s.9.

Dodaj komentarz