Integracja Rational Team Concert z aplikacjami grupy Rational

5/5 - (1 vote)

praca magisterska o o zarządzaniu projektami informatycznymi

Projekt informatyczny, który ma na celu wytworzenie oprogramowania, składa się z bardzo złożonych procesów, które ulegają zmianie chociażby z powodu zmieniających się wymagań klienta lub z powodu nieprzewidzianych wypadków. Złożoność działań i zmienność warunków realizacji przedsięwzięcia wpływa na pojawiające się problemy ze skoordynowaniem i uporządkowaniem wszelkich czynności, które należy podjąć do wytworzenia produktu.

Komplikacje wynikłe z tego tytułu mają kluczowe znaczenie dla powodzenia całego projektu, do tego stopnia, że niespełna 30%[1] z nich udaje się zrealizować z pełnym sukcesem tzn. w wyznaczonym czasie, w określonym budżecie oraz ze zrealizowanym pełnym zakresem wymagań klienta. Aby zmienić ten stan rzeczy z pomocą przychodzą liczne narzędzia, które mają pomóc w zrealizowaniu projektów. Jednak, żaden do tej pory produkt istniejący na rynku, nie jest w stanie objąć wszystkich obszarów związanych z zarządzaniem projektem informatycznym. Pomimo tego, istnieje możliwość połączenia różnego rodzaju oprogramowania w celu realizacji projektu. Między innymi firma IBM stworzyła swoje narzędzia grupy Rational, które obejmują znakomitą większość dziedzin zarządzania projektami informatycznymi. Ogromną ich zaletą jest to, iż posiadają one szerokie możliwości integracyjne nie tylko wśród narzędzi z tej samej grupy, ale również wśród aplikacji innych firm.

Istnieje bardzo wiele możliwości integracji narzędzi Rational, gdyż każde z nich możemy łączyć z jednym lub więcej aplikacji tworząc dowolne konfiguracje w zależności od potrzeb. Wykorzystywane i integrowane w niniejszej pracy aplikacje skupiają się wokół Rational Team Concert. Jest to jedyne narzędzie z grupy Rational skupiające wszystkie najważniejsze instrumenty do zarządzenia projektem oraz o tak szerokich możliwościach integracyjnych.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu zespół i jego kierownik powinien się zastanowić, które narzędzia oprócz RTC, wdrożyć do swojego przedsięwzięcia. Jest to zagadnienie bardzo istotne i zależy od indywidualnych potrzeb każdego zespołu oraz charakteru projektu. Ułatwieniem dokonania wyboru mogą posłużyć przedstawione dalej możliwości integracyjne Rational Team Concert z innymi wybranymi narzędziami, takimi jak:

  • Rational Method Composer
  • Rational Requirements Composer
  • Rational Quality Manager
  • Rational RequsitePro
  • Rational Asser Manager
  • Rational Software Architect

Każde z tych narzędzi zajmuje się inną dziedziną w zakresie wytwarzania oprogramowania. Krótki opis w/w aplikacji wraz z wyszczególnieniem głównych elementów tworzonych w każdym z nich zawarte są na początku podrozdziałów, w dalszej części pracy.

Istnieją trzy główne sposoby integracji Rational Team Concert z innymi platformami:

  1. Komunikacja między serwerami
  2. Łączenie plików przez linkowanie
  3. Instalacja plug-inów

 Ad. a) Komunikacja między serwerami

Pierwszy sposób opiera się na ustanowieniu komunikacji pomiędzy serwerami. Wymaga to konfiguracji oprogramowania często na poziomie instalacyjnym. Jest to najtrudniejsza forma integracji, jednak pozwala ona na korzystanie ze wspólnego repozytorium i stu procentową komunikację między aplikacjami.

Ad. b) Łączenie plików przez linkowanie

Drugi sposób wykorzystuje webową formę aplikacji. Jest to łączenie jednego elementu z aplikacji „A” z drugim elementem z aplikacji „B” za pomocą linków, jednak same narzędzia nie współpracują ze sobą. Zmiana któregokolwiek elementu wywoła reakcję tylko w elemencie z nim powiązanym.

Ad. c) Instalacja plug-inów

Trzeci sposób odnosi się do aplikacji klienckich. Wiąże się on z instalacją plug-inów czyli tzw. wtyczek. Pozwala to na importowanie i eksportowanie plików z jednego narzędzia do drugiego. Nie występuje tu żadna komunikacja pomiędzy serwerami i aplikacjami, a jedynie pozwala to na importowanie i eksportowanie plików z jednego narzędzia do drugiego.

Poniższa tabela przedstawia możliwości integracyjne RTC z wybranymi narzędziami grupy Rational, w zależności od sposobu ich łączenia.

Tabela 3.2.1

Możliwości integracyjne Rational Team Concert z wybranymi narzędziami grupy Rational

  Rational Method Composer Rational Requirements Composer Rational Quality Manager Rational RequisitePro Rational Asset Manager Rational Software Architect
Komunikacja między Serverami + + +
Łączenie plików (linkowanie) + + +
Wtyczki (plug-in) + +

Legenda: „+” – występowanie integracji , „-” – brak integracji

Źródło: Opracowanie własne

RTC można połączyć z każdym z aplikacji Rational. Można tego dokonać za pomocą jednego lub dwóch sposobów.  W dalszej części pracy zostało przedstawione, w jaki sposób
i jakie korzyści można osiągnąć łącząc RTC z tymi aplikacjami.

[1] K. Waćkowski, J. M. Chmielewski, opt. cit., str. 17

Dodaj komentarz