Definicja małego przedsiębiorstwa

5/5 - (1 vote)

W związku z wejściem Polski do struktur Unii Europejskiej, uchwałą Sejmu RP z 26.11.2004 r. wprowadzono zmiany do Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.[1] Definiuje ona pojęcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Są one zgodne ze standardami przyjętymi w UE i uzależniają kategorię, do której przynależy dane przedsiębiorstwo, przede wszystkim od trzech czynników: wielkości obrotów, sumy bilansowej posiadanych aktywów oraz stanu zatrudnienia (tabela 1).

Tabela 1. Kryteria podziału przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa Mikro Małe Średnie
Zatrudnienie < 10 < 50 < 250
Przychody netto ze sprzedaży do 2 mln euro do 10 mln euro do 50 mln euro
Suma aktywów z bilansu do 2 mln euro do 10 mln euro do 43 mln euro

Źródło: Art. 104 – 106 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

Ustawa definiuje również podział przedsiębiorstw wg struktury udziałów. Wyróżniane są przedsiębiorstwa:

  1. niezależne – w którym inne przedsiębiorstwo posiada mniej niż 25 % udziałów,
  2. partnerskie – w którym udziały innego przedsiębiorstwa nie przekraczają 50 %,
  3. związane – w którym ponad 50 % udziałów lub równoważnej kontroli posiada inne przedsiębiorstwo.

Sam fakt posiadania przedsiębiorstw partnerskich lub związanych nie przekreśla możliwości uzyskania statusu małego lub średniego przedsiębiorcy. Okoliczności te

wpływają jedynie na ustalenie poziomu zatrudnienia oraz przychodów i wartości majątku podmiotu. Gdy dany podmiot posiada przedsiębiorstwa partnerskie, ich dane o zatrudnieniu, wielkości przychodów oraz majątku dodawane są proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale bądź głosach (w zależności od tego, który procent jest wyższy). Dane przedsiębiorstwa związanego dodaje się w 100 %. Należy podkreślić, że o kwalifikacji przedsiębiorstwa do określonej grupy decydują łącznie: poziom zatrudnienia i wysokość obrotów lub poziom zatrudnienia i suma aktywów bilansu, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych.


[1] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807).

Dodaj komentarz