Bilans analityczny skorygowany o wskaźnik inflacji

5/5 - (1 vote)

Tabela 1. Bilans analityczny według cen z 1999 roku (w tys. zł)

Lp.

Wyszczególnienie

1998 rok #

1999 rok

Kwota w tys. zł

Struktura w %

Kwota w tys. zł

Struktura w %

Odchylenie

w tys. zł

w %

AKTYWA

A.

Majątek trwały

2 596

13,81

1 998

10,60

– 598

-23,04

1.

Wartości niematerialne i prawne

75

0,40

66

0,35

-9

-12,00

2.

Rzeczowy majątek trwały

2   521

13,41

1   932

10,25

-589

-23,36

3.

Finansowy majątek trwały

0

0,00

0

0,00

0

0,00

4.

Należności długoterminowe

0

0,00

0

0,00

0

0,00

B.

Majątek obrotowy

16 200

86,19

16 850

89,40

650

4,01

1.

Zapasy

5   544

29,50

5   585

29,63

41

0,74

2.

Należności i roszczenia

10   599

56,39

9   837

52,19

-762

-7,19

3.

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

0,00

0

0,00

0

0,00

4.

Środki pieniężne

57

0,30

1   329

7,05

1   272

2   231,58

5.

Rozliczenia międzyokresowe

0

0,00

99

0,53

99

Razem AKTYWA

18 796

100,00

18 848

100,00

52

0,28

PASYWA

A.

Kapitał własny

4 282

22,78

4 834

25,65

552

12,89

1.

Kapitał podstawowy

583

3,10

531

2,82

-52

-8,92

2.

Rezerwa z zysku

3   699

19,68

4   303

22,83

604

16,33

B.

Zobowiązania   długoterminowe

1 107

5,89

3 284

17,42

2 177

196,66

C.

Zobowiązania   krótkoterminowe

13 407

71,33

10 730

56,93

– 2 677

-19,97

1.

Kredyty bankowe

108

0,57

0

0,00

–   108

-100,00

2.

Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne

13   210

70,28

10   013

53,13

-3   197

-24,20

3.

Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych   okresów

89

0,47

717

3,80

628

705,62

Razem PASYWA

18 796

100,00

18 848

100,00

52

0,28

# skorygowany o wskaźnik inflacji notowany w relacji grudzień do grudnia z 1999 roku – 9,8 %

Dodaj komentarz