Analiza strategiczna

5/5 - (1 vote)

Analiza strategiczna obejmuje określenie celów i misji przedsiębiorstwa oraz przede wszystkim zajmuje się zasobami organizacji i otoczeniem zewnętrznym. Wybór strategii obejmuje formułowanie opcji strategicznych oraz ocenę poszczególnych wariantów i wybór jednej strategii.

Rozwój analizy strategicznej miał ścisły związek z pojawieniem się i ewolucją zarządzania strategicznego. Wynikało to z faktu, że od połowy lat pięćdziesiątych i w latach sześćdziesiątych otoczenie przedsiębiorstwa stawało się coraz bardziej niestabilne i trudne do przewidzenia. Spowodowało to potrzebę naukowego opracowania naukowego jego badania, ułatwiającego przewidywanie zmian i dostosowywanie się do nich w sposób planowy i racjonalny.

Etap wdrożenia zawiera już konkretne działania związane z wybraną strategią są to: planowanie zasobów niezbędnych dla realizacji strategii, określenie zmian w strukturach organizacyjnych jeśli takowe są potrzebne, opracowanie systemu kontroli z wdrażaną strategią. Nie ma jednak wyraźnych granic pomiędzy tymi etapami. Proces zarządzania strategicznego ma to do siebie, że wszystkie etapy są niejednokrotnie realizowane równocześnie z wielokrotnymi powrotami do etapów wcześniejszych.

Najczęściej wykorzystywanym narzędziem analizy strategicznej firmy jest analiza SWOT. Obejmuje zbadanie wnętrza organizacji i jej otoczenia zewnętrznego. Analiza SWOT polega na zbadaniu mocnych i słabych stron firmy, a następnie skonfrontowaniu ich z obecnymi i przyszłymi szansami i zagrożeniami. Używając tego narzędzia do analizy strategicznej, możesz uporządkować fakty, zrozumieć dane i zobaczyć konsekwencje.

Zarządzanie strategiczne, podobnie jak wszystkie metody i techniki zarządzania, jest wynikiem ewolucji procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Rozwój tej koncepcji był szczególnie intensywny w latach osiemdziesiątych Było to związane z reakcją na niezadowalające rezultaty wypracowanych wcześniej, pozornie doskonałych planów i strategii. Praktyka pokazała, że sama wizja i strategia nie gwarantują sukcesu, a problem dotyczył niedostatecznej integracji procesów planowania i wdrażania.[1]


[1] J. Machaczka, Rozwój podejścia strategicznego w zarządzaniu, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie” 1997, nr 473

Dodaj komentarz