Zachowania organizacyjne wobec awansu pracownika

Podsumowanie – weryfikacja hipotezy

Większość z nas chce awansować, być docenianymi nagradzanymi za pomysły, umiejętności i wkład w rozwój i działalność firmy. Niezależnie od tego, czy ktoś nas poleci, czy własnymi siłami będziemy brnąć po szczeblach kariery, musimy brać odpowiedzialność za własną karierę – a przy okazji uzyskać lepsze wynagrodzenie i więcej satysfakcji.

Stawiając hipotezę kierowałam się odczuciami i informacjami uzyskanymi od pracowników. A także obserwując ich zachowania.

Tabela 6 – Pozytywny wpływ awansu pracownika.

Lp. Zachowania POZYTYWNE NEGATYWNE Zgodność z hipotezą
ZACHOWANIA INDYWIDUALNE
1. Efekty pracy. X TAK
2. Motywacja do pracy. X TAK
3. Pomoc przełożonego w karierze. X TAK
ZACHOWANIA GRUPOWE
4. Reakcje pracowników. X NIE
5. Ocena ścieżki awansu. X TAK
ZACHOWANIA KIEROWNICZE
6. Pomoc przełożonych. X TAK
7. Dbanie o wyniki pracy. X TAK
8. Troska kierowników o dalszy rozwój zawodowy. X TAK

Źródło: opracowanie własne.

W badaniach dotyczących awansu pracownika, zachowania takie jak: efekty pracy, motywacja, pomoc przełożonego w karierze, ocena ścieżki awansu, pomoc przełożonego, dbanie o wyniki pracy, troska kierowników o dalszy rozwój zawodowy potwierdziły się z postawioną przeze mnie hipotezą. Tylko w kategorii zachowań grupowych: reakcje pracowników w sytuacji awansu pracownika nie potwierdziły się z hipotezą.

Tabela 7 – Negatywny wpływ awansu pracownika.

Lp. Zachowania POZYTYWNE NEGATYWNE Zgodność z hipotezą
ZACHOWANIA INDYWIDUALNE
1. Umiejętności kierownicze. X NIE
ZACHOWANIA GRUPOWE
2. Istniejące konflikty. X NIE
3. Pomoc byłych współpracowników. X TAK
ZACHOWANIA KIEROWNICZE
4. Relacje między poprzednim przełożonym. X TAK
5. Okazywanie władzy. X NIE

Źródło: opracowanie własne.

Niektóre wyróżnione czynniki motywacyjne pozwalają na osiąganie satysfakcji z wykonywanej pracy, większego rozwoju lub zdobywania nowych umiejętności. Analiza wyników badań wskazuje, że tylko dwa wyróżnione czynniki stanowią ważne elementy systemu motywacyjnego funkcjonującego w warunkach wojskowych. Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że najważniejszymi czynnikami motywacyjnymi wybranymi przez grupę badawczą są wewnętrzna potrzeba samorealizacji oraz warunki jej sprzyjające.

Z przeprowadzonych badań wynika jednak, że działania przełożonych nie zawsze, a nawet rzadko zmierzają do tego celu. Ocena wpływu tego czynnika tak naprawdę zależy od kadry poszczególnych kursów, szkoleń. Z przeprowadzonych badań wynika, że słuchacze studiów magisterskich lepiej oceniają działania i wymagania przełożonych mające wpływ na ich samorealizację. Zależy to od podejścia poszczególnych przełożonych i świadomości potrzeby rozwijania w pracownikach, przyszłych kierownikach, dążenia do wzbogacania swojej wiedzy, zdobywania i rozwijania umiejętności oraz wykorzystania ich w swojej pracy zawodowej.

W grupie badanych pracowników fizycznych i umysłowych nie ma znacznych rozbieżności w ocenie poszczególnych czynników. Obie grupy mają bardzo podobny pogląd na czynniki wpływające na samorealizację w warunkach pełnienia ich aktualnych obowiązków. Wszyscy respondenci zgodnie uznali, że porządek dnia obowiązujący w firmie nie ułatwia im podejmowania działań związanych z samorealizacją. Z udzielonych odpowiedzi wywnioskować można, że jest to przyczyną nie do końca odpowiedniego rozłożenia obowiązków w czasie, przeciwwagą jednak, dla tego są dobre warunki panujące w pracy. Znaczna część ankietowanych przyznała się do korzystania z kursów pomagających w realizowaniu się.

Wyniki tych badań są o tyle zadowalające, iż pokazały, że pracownicy którzy są w trakcie studiów lub je ukończyli są ludźmi ambitnymi, świadomymi potrzeby rozwoju, a co ważniejsze dążącymi do zaspokajania tej potrzeby.

WNIOSKI:

Analiza  wyników badania ankietowego pracowników zatrudnionych w firmie „Maluszek” wskazuje na konieczność zmian w następujących obszarach:

1. Kształcenie pracowników

 • zwiększenie nacisku w procesie kształcenia pracowników na nabycie umiejętności i kompetencji w radzeniu sobie z problemami tej branży
 • zwiększenie ilości przeprowadzanych kursów i szkoleń
 • badanie predyspozycji do zawodu

2. Doskonalenie zawodowe pracowników

 • zwiększenie środków w budżecie firmy przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników
 • kontrola dysponowania środkami na dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników (ok. 97% respondentów wskazuje, iż nie otrzymało żadnego dofinansowania do ukończonych form doskonalenia)

3. Opieka nad pracownikami

 • wspieranie rozwoju zawodowego pracowników z małym stażem pracy, absolwentów szkół, którzy właśnie podjęli pracę, poprzez włączanie się pracowników z większym stażem zawodowy w proces ich wprowadzania do zawodu
 • powierzanie funkcji opiekuna pracownikom o określonych predyspozycjach osobowościowych i wiedzy merytorycznej, również z zakresu procedur awansu zawodowego (część ankietowanych wskazuje na duże niezadowolenie ze współpracy z przydzielonym opiekunem)
 • nieobciążanie pracowników którzy awansują dodatkowymi obowiązkami, ponieważ do pełnienia niektórych z nich brak im odpowiedniej praktyki i doświadczenia
 • zwiększenie liczby szkoleń z zakresu awansu zawodowego w ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia zawodowego
 1. Status zawodowy
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku zawodu
 • wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników rozpoczynających pracę w zawodzie
 1. Rola kierownika w procesie wspierania pracowników którzy awansowali
 • stała i systematyczna kontrola realizacji powierzonych zadań
 • podejmowanie interwencji w przypadku naruszania praw pracowniczych
 • przeprowadzanie szkoleń w zakresie pełnionych funkcji
 • zwiększenie współpracy między działami

Przedsiębiorstwo jest tak dobre jak są zatrudnieni w nim ludzie, ich wiedza, przedsiębiorczość, kreatywność, chęć do współpracy i nauki. Zarządzanie kapitałem intelektualnym staje się w gospodarce opartej na wiedzy kluczowym źródłem kreowania wartości przedsiębiorstwa.

Troska o rozwój pracowników jest takim wskaźnikiem postępu społecznego, który umożliwia weryfikację decyzji zarządzających gospodarką na poziomie państwa, regionu, branży, przedsiębiorstwa czy najmniejszej komórki organizacyjnej firmy. Troska ta odzwierciedla poziom świadomości decydentów menedżerów w sprawie roli i znaczenia personelu w rozwoju firmy.

Plan strategiczny

kontynuujemy prezentację biznesplanu

Analiza SWOT

Analiza została przeprowadzona na podstawie danych zebranych przez prezesa zarządu.

Do możliwości Spółki można zaliczyć:

 1. Małą konkurencję wśród producentów i dostawców zabawek z drewna na rynku zarówno krakowskim jak i ogólnopolskim. Ponieważ rynek ten dopiero tworzy się i popyt, mimo że ciągle rośnie, jest bardzo mały.
 2. Wzrost potrzeb klientów wynika z zainteresowania zabawkami ekologicznymi, naturalnymi.
 3. Rozwój rynku ściśle łączy się ze wzrostem dochodów i modą na „ekologię”.
 4. Wzrost dochodów wpływa na poprawę standardu życia- klienci mogą pozwolić sobie na zakup drogiej zabawki dla dziecka.

Tabela 1. Możliwości

Możliwości – czynniki Dziś Jutro Pojutrze
Wzrost dochodów 9,00 6,00 3,00
Rozwój rynku 7,00 8,00 9,00
Wzrost potrzeb 6,00 7,00 9,00
Mała konkurencja 3,00 7,00 8,00
0,00 0,00 0,00
RAZEM 25,00 28,00 29,00
Średnia 5,00 5,60 5,80
Maksimum 9,00 8,00 9,00
Minimum 0,00 0,00 0,00
Mediana 6,00 7,00 8,00
Odchylenie standardowe 3,54 3,21 4,09
Możliwości – struktura Dziś Jutro Pojutrze
Wzrost dochodów 36,00% 21,43% 10,34%
Rozwój rynku 28,00% 28,57% 31,03%
Wzrost potrzeb 24,00% 25,00% 31,03%
Mała konkurencja 12,00% 25,00% 27,59%
0 0,00% 0,00% 0,00%
RAZEM 100,00% 100,00% 100,00%
Możliwości – dynamika Dziś Jutro Pojutrze
Wzrost dochodów 100,00% -33,33% -50,00%
Rozwój rynku 100,00% 14,29% 12,50%
Wzrost potrzeb 100,00% 16,67% 28,57%
Mała konkurencja 100,00% 133,33% 14,29%
0 100,00% BD BD

Wykres 1. Możliwości

 • Wzrost dochodów
 • Rozwój rynku
 • Wzrost potrzeb
 • Mała konkurencja

Do zagrożeń można zaliczyć:

 1. Zmianę kursu walut. Spółka prawie całą produkcję przeznacza na eksport, i zmiana relacji marki i złotego wpływa niekorzystnie na sytuację finansową.
 2. Niestabilność przepisów – głównie celnych.
 3. Rozwój konkurencji. Jednak przy braku stabilnego popytu i stosunkowo wysokich kosztach produkcji będzie ona mała.

Tabela 2. Zagrożenia

Zagrożenia – czynniki Dziś Jutro Pojutrze
Inflacja 6,00 4,00 4,00
Zmiany kursu walut 8,00 8,00 8,00
Rozwój konkurencji 4,00 6,00 7,00
0,00 0,00 0,00
RAZEM 18,00 18,00 19,00
Średnia 4,50 4,50 4,75
Maksimum 8,00 8,00 8,00
Minimum 0,00 0,00 0,00
Mediana 5,00 5,00 5,50
Odchylenie standardowe 3,42 3,42 3,59
Zagrożenia – struktura Dziś Jutro Pojutrze
Inflacja 33,33% 22,22% 21,05%
Zmiany kursu walut 44,44% 44,44% 42,11%
Rozwój konkurencji 22,22% 33,33% 36,84%
0 0,00% 0,00% 0,00%
0 0,00% 0,00% 0,00%
RAZEM 100,00% 100,00% 100,00%

Wykres 2. Zagrożenia

Zagrożenia

 • inflacja
 • zmiany kursu walut
 • rozwój konkurencji

Silnymi stronami Spółki są:

 1. Doświadczenie w branży – firma istnieje ponad 10 lat
 2. Wysoką jakość wyrobów – wszystkie produkty posiadają znak CE i polskie certyfikaty
 3. Nowoczesną technologię
 4. Innowacyjność. Firma wprowadza wyroby dostosowane do potrzeb klienta bazę materiałową.

Wykres 3. Silne strony

Do słabych stron należą:

 1. Sezonowość sprzedaży a co za tym idzie wysoki koszt magazynowania.
 2. Niski kapitał własny
 3. Brak działań marketingowych

Tabela 4. Słabe strony

Słabe strony – czynniki Dziś Jutro Pojutrze
Sezonowość produkcji 7,00 7,00 7,00
Niski kapitał własny 7,00 6,00 6,00
Brak działań marketingowych 4,00 4,00 8,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
RAZEM 18,00 17,00 21,00
Średnia 3,60 3,40 4,20
Maksimum 7,00 7,00 8,00
Minimum 0,00 0,00 0,00
Mediana 4,00 4,00 6,00
Odchylenie standardowe 3,51 3,29 3,90
Słabe strony – struktura Dziś Jutro Pojutrze
Sezonowość produkcji 38,89% 41,18% 33,33%
Niski kapitał własny 38,89% 35,29% 28,57%
Brak działań marketingowych 22,22% 23,53% 38,10%
0 0,00% 0,00% 0,00%
0 0,00% 0,00% 0,00%
RAZEM 100,00% 100,00% 100,00%
Słabe strony – dynamika Dziś Jutro Pojutrze
Sezonowość produkcji 100,00% 0,00% 0,00%
Niski kapitał własny 100,00% -14,29% 0,00%
Brak działań marketingowych 100,00% 0,00% 100,00%
0 100,00% BD BD
0 100,00% BD BD

Słabe strony

Możliwości jakie stwarza otoczenie pozwalają i pozwolą w przyszłości na rozwój firmy. Również atuty jakie posiada przedsiębiorstwo jeżeli zostaną dobrze wykorzystane umożliwią utrzymanie pozycji, a nawet jej poprawę na rynku.

Jak wynika z powyższego wykresu firma powinna stosować strategię polegającą na pełnym wykorzystaniu silnych stron przedsiębiorstwa oraz możliwości płynących z otoczenia.

Zakończenie

Sporządzenie biznes planu wymaga dużej wiedzy, orientacji w danej branży, a także umiejętności przewidywania. W czasie gdy otoczenie jest bardzo zmienne trudno jest przewidzieć z całkowitą pewnością jakie warunki będą panowały na rynku. Mimo to należy określić tendencje zmian i dostosować się doi nich, a nawet je wyprzedzić.

Spis tabel i wykresów

Tabela 1. Możliwości                                                                       5

Tabela 2. Zagrożenia                                                                       6

Tabela 3. Silne strony                                                                      8

Tabela 4. Słabe strony                                                                     9

Tabela 5. Podsumowanie                                                               10

Tabela 6. Rachunek zysków i strat                                                19

Tabela 7. Bilans                                                                             20

Tabela 8 Wybrane wskaźniki                                                          21

Wykres 1. Możliwości                                                                     6

Wykres 2. Zagrożenia                                                                      7

Wykres 3. Silne strony                                                                    8

Wykres 4. Słabe strony                                                                  10

Wykres 5 Podsumowanie                                                               10