Time Based Management

Czas jako atut strategiczny ( Boston Consulting Group)

Otoczenie zewnętrzne:

 • Zmiany na rynkach zbytu,
 • Skracanie cyklu życia produktu,
 • Skracanie cyklu przygotowania nowych produktów,
 • Wzrastająca produktywność,
 • Krótkie terminy realizacji zaopatrzenia,
 • Wzrost wymagań w stosunku do dotrzymywanych terminów,
 • Nasycenie rynku.

„ (…) klienci są wrażliwi na czas i tkwi nim ważna przewaga konkurencyjna.”[1]

Założenia koncepcji:

 1. Orientacja na czynnik czasu. Czas można zmierzyć.
 2. Orientacja na skok ilościowy. Sukces można osiągnąć tylko dzięki operacją na dużą skalę. Marginalne ulepszenia są niewystarczające
 3. Orientacja na proces. Umożliwia to optymalizację procesów i ustalenie miejsc krzyżowania się procesów z funkcjami.
 4. Orientacja na wartości. Oznacza eliminację lub redukcję konfliktów w miejscach przecinania się procesów z funkcjami. Pozwala na likwidację tych działań, które nie tworzą wartości.
 5. Orientacja na zespół. Przy pomocy zespołu nastąpi rozwiązanie konfliktów w miejscach krzyżowania się procesów z funkcjami.

Projektowanie organizacji z uwzględnieniem czynnika czasu

Faza Działania
Faza 1

Ustalenia wstępne

¨     Powołanie zespołu projektowego        (5 –8 członków i 1-2 doradców)

¨     Przeprowadzenie porównania – benchmarkingu

¨     Sformułowanie celów

¨     Przedstawienie projektu działania

Faza 2

Zrozumienie systemu

¨     Zdefiniowanie i analiza procesów gospodarczych

¨     Podział funkcji na główne i pomocnicze

¨     Diagnoza stanu obecnego

¨     Ustalanie potencjału czasu podlegającego redukcji

Faza 3

Opracowanie rozwiązań

¨     Powiększenie zespołu projektowego w celu analizy wszystkich założeń i rozpatrzenia zgłoszonych alternatyw

¨     Utworzenie zespołu przełomowego (uderzeniowego)

¨     Radykalna zmiana dotychczasowych rozwiązań (rozwijanie pakietu działań, planu działań i systemu pomiaru )

Faza 4

Zmiana systemu

¨     Wdrożenie nowego systemu i przezwyciężenie dotychczasowych barier w myśleniu (można to osiągnąć przez komunikację, szkolenie i pokonywanie konfliktów)
Faza 5

Wyniki

¨     Pozyskiwanie informacji od klientów na temat restrukturyzacji

¨     Związanie klientów z firmą

Źródło: Zimniewicz K., Współczesne Koncepcje Zarządzania, PWE, Warszawa 1999, s.74

Główne części składowe:

 • Procesy (proste i złożone, niezależnie od typu organizacji i jej struktury, kreowanie wartości, tworzenie produktu końcowego)
 • Ustalenie pojęć:
 • czas cyklu – czas realizacji danego procesu,
 • totalny czas cyklu – czas realizacji potrzeb klienta,
 • aktualny czas cyklu – rzeczywisty czas cyklu,
 • miejsce wśród konkurencji – rzeczywisty poziom wydajności w branży: osiągnięty czas cyklu.

Możliwość porównania własnej wydajności z wydajnością wzorcową.

 • Zasady kształtowania optymalnej struktury procesu:
 • eliminowanie magazynów – pozbywanie się zbędnych zapasów,
 • usuwać błędy- produkcja i usługi powinny być zgodne z założonymi standardami jakościowymi,
 • stale ulepszać procesy.
 • Zespół formalny:
 • ma prawo ustalania wspólnego celów,
 • występują w niej intensywne, wielostronne relacje między członkami,
 • dominuje w niej praca zespołowa i duch zespołowy,
 • jest spójna.
 • Pomiary i obowiązujące standardy:
 • czas trwania cyklu lub procesu,
 • punktualność,
 • czas potrzebny d na dostosowanie się do procesu,
 • czas potrzebny na opracowanie nowych produktów lub procesów.
 • bariery kulturowe (opór wobec zmian)
 • zmiana koncepcji i właściwości produktów (bariera produktowa),
 • radykalne zmiany procesów (bariera procesowa),
 • zmiana dotychczasowych założeń, sposobów postępowania i myślenia (bariera kulturowa).
 • cykl uczenia się
 • informacja,
 • aktualizowanie informacji i jej porównywanie,
 • sprzężenie zwrotne informacji.

[1]  Maige Ch, Muller J.L., Walka z czasem. Atut strategiczny przedsiębiorstwa, Warszawa  1995,s.13