Rodzaje przedsiębiorstw i ich funkcje

W gospodarce rynkowej występuje wiele rodzajów przed­siębiorstw, wyróżnianych ze względu na różne kryteria. Mogą być one klasyfikowane ze względu na kryterium własności, rodzaje prowadzonej działalności, wielkość (skalę produkcji), po­zycję rynkową. formy zintegrowania zakładów, obszar geograficz­ny, rozwój technologii itp. Kryteria te są często mało precyzyjne. Stąd też i mało dokładne są podziały przedsiębiorstw na różne kategorie. … Czytaj dalej